KARIJERA U AVALA ADI

Ako vas motiviše strast pretvaranja ideja u stvarnost ukoliko verujete u izazove koji pokreću kreativnost i stvarate poverenje prema proizvodima, saradnicima i klijentima, pridružite se timu koji u postizanju visokih ciljeva ulaze svoje srce i znanje.

KONTROLA KVALITETA

U okviru službe Upravljanja kvalitetom nalazi se i laboratorija koja poseduje veliki broj savremenih instrumenata za kontinualno praćenje mehaničkih osobina papira i kartona, a u skladu sa važećim Standardima. Na ovaj način nam je omogućeno da svakodnevno vršimo ulaznu, međufaznu (procesnu) i završnu kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda i da budemo sigurni da proizvodi koji izlaze iz naše fabrike zadovoljavaju najviše kriterijume kvaliteta, jer samo najbolje je dovoljno dobro za naše kupce.

 

Instron

Uređaj za merenje sile koju kutija može da podnese ili BCT (box compression test). Pored ove analize na istom aparatu takođe se meri i frikcija štampanih kutija.

 

Instron Instron-2

 

UV Mini-Transport Unit

Posedujemo i  noviBeltron-ov aparat uz pomoć kojeg  se određuje da li je lak na štampanim kutijama dovoljno očvrsnuo tj. da li je dovoljno osušen.

Beltron

 

Mullen aparat

Jedan od značajnih karakteristika papira i kartona jeste i otpornost na probijanje, pomoću ovog aparata u mogoćnosti smo da za kratko vreme dobijemo precizne rezultate.

Mullen

 

Heat  Sealing Machine

Aparat za određivanje otpornosti boja i lakova na toplotu je od vodećeg proizvođača aparata za laboratoriju Prufbau.

Heat-Sealing-Machine

 

Quqrtant Abrasion Tester

Aparat za merenje otpornosti na abraziju boja i lakova je jedan od najsavremenih aparata i jedini u Srbiji, a na njemu se meri da li se boja sa štampane kutije otire.

 

Aparat za određivanje glatkoće kartona

Suština ovog aparata je da meri vreme u sekundama, koje je potrebno da se određena količina vazduha istisne, pri određenom podpritisku i utvrđenom opterećenju, između površine ispitivanog papira i visokopolirane ploče, na čijoj je sredini otvor za odvođenje vazduha.

 

Mikrometar L&W

Laboratorija poseduje dva mikrometra za merenje debljine različitih vrsta kartona i papira.

 

zbirno1

 
ECT edge crush tester

Proizvođač ovog aparta je Lorentzen & Wettre, a pomoću istog se meri pritisak koji može da podnese ivica kartonske kutije tkz ECT, kao i sila koju može da podnese valoviti srednji sloj kartona CMT.

zbirno2

 

Aparat za merenje krutosti kartona-Pira

Sa ovim aparatom  se meri krutost nebigovanih materijala kao i sila vraćanja bigovanih kartona.

 

Vage

Pored analitičke vage Satorius čija je klasa tačnosti 0,0001, Avala Ada poseduje i dve elektronske vage klase tačnosti 0,01 koje se koriste u svkodnevnom radu.

 

Precisa vlagomer

Od nedavno u laboratoriji je u primeni vlagomer za merenje vlage papira i kartona, koji daje precizne rezultate za maksimalno 5 minut